Facebook  

Povinné zimní pneu

V období od 1. listopadu do 31. bøezna se na místech oznaèených znaèkou "Zimní výbava" mùže pokraèovat v jízdì jen za použití zimních pneumatik (na boènici pneumatiky je vyznaèeno oznaèení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS - dle §21 odst. 13 vyhlášky MDS è. 341/2002 Sb.) , a to u motorových vozidel o maximální pøípustné hmotnosti nepøevyšující 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo záøezù nejménì 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální pøípustné hmotnosti pøevyšující 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo záøezù nejménì 6 mm na všech hnacích kolech.

Dne 30.10.2009 uvedlo Ministerstvo dopravy úseky, na kterých je povinné používat zimní pneu s platností od 1.11. do konce bøezna. Platnost pøíkazu je bez ohledu na poèasí. Znaèka bude i na nìkterých úsecích pøedevším horských silnic nižších tøíd, jejich seznam není bohužel k dispozici.

Pøehled komunikací ve správì ØSD osazených znaèkou zimní výbava s platností od 1.11.2009:

Dálnice

Dálnice D1 km 66 - 162 tj. køižovatky Loket - Velká Bíteš

Silnice I. tøídy

Ústecký kraj
I/8 Dubí - Cínovec
I/7 Chomutov - hora Sv. Šebestiána

Pardubický kraj
I/11 Jablonné nad Orlicí konec zástavby - kø. Èenkovice - Èervená Voda
I/34 stoupání "Vendolák" (konec zástavby SY-Polièka kø. II/360)
I/34 kø. s II/3549 Rychnov - Borová zaèátek zástavby
I/35 stoupání Høebeè (konec aleje kø. III/36826 Høebeè-Koclíøov)
I/37 Trhová kamenice (konec zástavby)-Nová Ves (zaèátek stavby)

Olomoucký kraj
I/35 Mohelnice - Studená Louèka
I/44 Kouty - Èervenohorské sedlo - Domašov
I/46 Šternberk - Horní Lodìnice
I/60 Lipová Láznì - Vápenná

Moravskoslezský kraj
I/56 Ostravice - Bílá - hranice kraje

Za jízdu bez zimních pneumatik na uvedených úsecích hrozí pokuta 2000 Kè + 1 bod.

design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2013    |      http://www.pneumila.cz