Facebook  

Technický rádce

Povinné zimní pneu

V období od 1. listopadu do 31. bøezna se na místech oznaèených znaèkou "Zimní výbava" mùže pokraèovat v jízdì jen za použití zimních pneumatik (na boènici pneumatiky je vyznaèeno oznaèení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS - dle §21 odst. 13 vyhlášky MDS è. 341/2002 Sb.) , a to u motorových vozidel o maximální pøípustné hmotnosti nepøevyšující 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo záøezù nejménì 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální pøípustné hmotnosti pøevyšující 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo záøezù nejménì 6 mm na všech hnacích kolech.

Dne 30.10.2009 uvedlo Ministerstvo dopravy úseky, na kterých je povinné používat zimní pneu s platností od 1.11. do konce bøezna. Platnost pøíkazu je bez ohledu na poèasí. Znaèka bude i na nìkterých úsecích pøedevším horských silnic nižších tøíd, jejich seznam není bohužel k dispozici.

Pøehled komunikací ve správì ØSD osazených znaèkou zimní výbava s platností od 1.11.2009:

Dálnice

Dálnice D1 km 66 - 162 tj. køižovatky Loket - Velká Bíteš

Silnice I. tøídy

Ústecký kraj
I/8 Dubí - Cínovec
I/7 Chomutov - hora Sv. Šebestiána

Pardubický kraj
I/11 Jablonné nad Orlicí konec zástavby - kø. Èenkovice - Èervená Voda
I/34 stoupání "Vendolák" (konec zástavby SY-Polièka kø. II/360)
I/34 kø. s II/3549 Rychnov - Borová zaèátek zástavby
I/35 stoupání Høebeè (konec aleje kø. III/36826 Høebeè-Koclíøov)
I/37 Trhová kamenice (konec zástavby)-Nová Ves (zaèátek stavby)

Olomoucký kraj
I/35 Mohelnice - Studená Louèka
I/44 Kouty - Èervenohorské sedlo - Domašov
I/46 Šternberk - Horní Lodìnice
I/60 Lipová Láznì - Vápenná

Moravskoslezský kraj
I/56 Ostravice - Bílá - hranice kraje

Za jízdu bez zimních pneumatik na uvedených úsecích hrozí pokuta 2000 Kè + 1 bod.

Èepièky ventilku

Po kontrole nebo upravení tlaku v pneumatikách nezapomeòte vždy našroubovat zpìt èepièku ventilku (je-li ve výbavì). Èepièka zabraòuje tomu, aby se do ventilku dostala vlhkost a špína, které by mohly ventilek poškodit.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Pojednání o tlaku vzduchu v pneumatikách a jeho závislosti na teplotì.

Hodnoty tlaku vzduchu uvedené na nálepce jsou vždy hodnoty "tlaku za studena". Tlak vzduchu za studena je definovaný jako tlak vzduchu v pneumatikách na vozidle, které nejelo alespoò 3 hodiny nebo ujelo ménì než 1.6km po tøíhodinové pøestávce. Tlak vzduchu za studena nesmí pøekroèit hodnotu maximálního tlaku vylisovanou na boku pneumatiky.

Pokud jsou pneumatiky vystaveny širokému rozsahu venkovních teplot, musíte kontrolovat tlak v pneumatikách èastìji, protože se mùže mìnit zmìnou teploty.

Tlak v pneumatikách se mìní pøibližnì o 7 kPa na 7°C zmìny teploty vzduchu. To si musíte uvìdomit, když kontrolujete tlak v pneumatikách v garáži, zejména v zimì.

Pøíklad: Pokud je teplota v garáži 20°C a venkovní teplota vzduchu 0°C, potom by mìl být tlak vzduchu za studena zvýšen o 21 KPa, což se rovná 7 kPa na každých 7°C vnìjší teploty.

Tlak pneumatiky mùže pøi provozu stoupnout mezi 13 až 40 kPa. NESNIŽUJTE tento normální nárust tlaku, tlak vzduchu v pneumatikách by pak byl pøíliš nízký.

Oznaèení pneumatik

Popis oznaèení pneumatik.

Rozmìr pneumatikyProvozní podmínky
P18570R1384H
Jmenovitá šíøka pneu v mmProfilové èísloRadiální konstrukceJmenovitý prùmìr ráfku v palcíchIndex nosnostiindex rychlosti

SI - indexy rychlosti

Tabulka indexù rychlosti SI (SPEED INDEX)

Index rychlosti udává maximální rychlost, pøi které mùže pneumatika nést hmotnost urèenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Index kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je urèen velkými písmeny.

SymbolLMNPQRSTUHVWZ
Rychlost120130140150160170180190200210240270>270

LI - indexy nosnosti

Tabulka s indexy nosnosti LI.

Index nosnosti LI (load index) je èíslo urèující maximální nosnost pneumatiky pøi rychlosti urèené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek

LIkgLIkgLIkgLIkgLIkg
501906529080450956901101060
511956630081462967101111090
522006730782475977301121120
532066831583487987501131150
542126932584500997751141180
5521870335855151008001151215
5622471345865301018251161250
5723072355875451028501171285
5823673365885601038751181320
5924374375895801049001191360
6025075387906001059251201400
6125776400916151069501211450
6226577412926301079751221500
63272784259365010810001231550
64280794379467010910301241600

Zkratky v popisu pneumatik

Vysvìtlení zkratek nejèastìji používaných v popisu pneumatik.

OL - Osobní letní
OU - Osobní univerzální
CL - Comercial letní
CU Comercial - univerzální
4L - 4x4 letní
4S - 4x4 speciální
4U - 4x4 univerzální
NN - Nákladní návìsy
NV - Nákladní vodící
NZ - Nákladní zábìrové
NVZ - Nákladní vodící i zábìrové
AS - Agro+speciální
M - Moto
DU - Duše
DI - Disk ocel

4x4 - pneu urèené pro pohon 4x4
MFS, FR, RPB, FP - ochranný lem ráfkù z lehkých slitin
XL, RF - zesílené pneu s vyšší nosností
RW,OWL - bílý nápis na boènici
RB - èerný nápis na boènici
RY - žlutý nápis na boènici
M+S - zimní a celoroèní pneumatiky (bláto a sníh) "mud and snow"
TL - bezdušové provedení
TT - provedení s duší
*,O - prvovýroba
DSST, SSR, ZP, RFT, EMT, ZPS -samonosná technologie(náhrada rezervy)
XNW - bílý pruh na boènici
SW - úzký bílý pruh na boènici
C - comercial, lehká nákladní vozidla
INSIDE - strana pneu montovaná na vozidlo dovnitø
OUTSIDE - strana pneu montovaná na vozidlo vnì
ULW - pneu s ultralehkou konstrukcí
STUD - pneu s možností použití høebù
CS - Conti Seal - samozacelující pneubr>
SI - Speed index - index rychlosti
LI - Load index - index nosnosti

Asymetrické pláštì

V souèasném trendu asymetrických pl᚝ù jsou pneumatiky konstruovány s oznaèením montáže na stranu vnitøní a stranu vnìjší a nerozlišují se na levé a pravé. To, že na vozidle jedna strana vypadá jako by jela v "protismìru" je v poøádku. Takto jsou konstruovány všechny dezény s asymetrickým vzorkem, a už jde o letní nebo zimní variantu - pøíkladù jsou desítky a všichni výrobci tento druh pneu vyrábí obdobným zpùsobem. Možná to na vozidle vypadá trochu nelogicky, ale je to skuteènì v poøádku.

Zimní asymetrický bìhoun spojuje nejlepší ovladatelnost vozidla s dobrou pøilnavostí na mokrém povrchu a bezpeènými jízdními vlastnostmi na zasnìžených silnicích. Tuhé rameno pneumatiky má vynikající vodící vlastnosti pøi jízdì v zatáèkách a snižuje tím opotøebení pneu, protože zvýšený tlak na bìhoun pøi prùjezdu zatáèkou kompenzuje plnìjší blok dezénu. Pásový dezén s asymetrickým žebrem pøipomínající letní pneumatiky zajišuje kratší brzdnou dráhu na suché vozovce a zároveò snižuje hluènost pneu na nejnižší možnou úroveò. Lepší ovladatelnost vozidla na zimní vozovce zajišují šikmo postavené lamely na blocích vnitøní strany pneumatiky. Je to dobrý kompromis mezi jízdním komfortem, který chcete a funkèností, kterou potøebujete.

 

 

Protektory nebo nové pneumatiky?

  • protektor nedosáhne vlastností a životnosti nové pneumatiky-z tohoto dùvodu jde o investici krátkozrakou a tedy špatnou
  • cena nejpoužívanìjších protektorù je obvykle 850 korun, cena nové pneumatiky se pohybuje okolo 900 korun,
    to opravdu stojí za cca 100 korun ohrožovat své zdraví i zdraví ostatních?
  • pneumatika má svoji efektivní životnost,vìtšina je za hranicí své pìtileté životnosti,životnost pneumatiky netvoøí jen bìhoun,
    ale hlavní kostra,která pøi protektorování není obnovena a zùstává tak opotøebená
  • u protektorù nelze zaruèit,že kostra všech 4 pneumatik je identická (stejné znaèky),stáøí atd. Pak si tedy zakoupíte
    obnovené pneumatiky stejného vzhledu,ale rozdílných vlastností


EU naøízení o znaèení pneumatik 1222/2009

Energetický štítek pro pneumatiky

Obecné informace

Jedná se o nové oznaèení pneumatik motorových vozidel. Výrobci pneu pro osobní, lehké dodávkové i tìžké nákladní automobily musí specifikovat spotøebu paliva, pøilnavost kol za mokra a klasifikaci hluku od pneumatik pomocí barevného štítku oznaèení od listopadu 2012.

Tyto informace musí být také uvedeny v technických propagaèních materiálech. Oznaèení pneu bude používat klasifikaci od nejlepší (zelená kategorie “A”) po nejhorší výkon (èervená kategorie "G” u osobních automobilù a “F” u nákladních automobilù).

Tato iniciativa vychází z návrhu Evropské komise v roce 2008 a je souèástí akèního plánu pro energetickou efektivitu, urèenému ke zlepšení energetické efektivity produktù, budov a služeb s cílem snížit spotøebu energie o 20% do roku 2020.

 

Valivý odpor je síla pùsobící proti smìru jízdy pøi toèení pneumatiky.

Valivý odpor pneuDosáhnout nízkých hodnot valivého odporu pneu je dùležité vzhledem k tomu, že pneumatiky pøispívají ke spotøebì paliva až 20% u osobních automobilù a až 35% u automobilù nákladních.

Díky zatížení vozidla je pneumatika v místì kontaktu s vozovkou deformována a pohlcuje energii ve formì tepla. Kolikrát je vìtší deformace, tolikrát vyšší valivý odpor pneumatiky a následnì pak také vyšší spotøeba paliva. S tím souvisí i vyšší CO2 emise.

Na novém oznaèení pneumatik je valivý odpor uveden v hodnocení od A (nejlepší hodnocení) po F pro prùmyslové vozy a G pro osobní automobily (nejhorší hodnocení). Rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená snížení nebo zvýšení spotøeby paliva v rozmezí od 2.5% – 4.5% pro osobní automobily a od 5%-8% pro nákladní automobily. U osobního automobilu je možné zhruba vyjádøit jako 0.1l/100km.

Pøilnavosti za mokra je jedním z podstatných bezpeènostních vlastností.

Pøilnavost pneumatik za mokraVynikající pøilnavost pneumatiky na mokrém povrchu znamená kratší brzdnou dráhu pøi jízdì za deštivého poèasí.

Existují i jiné dùležité parametry, které jsou dùležité pro bezpeènost. Pøilnavost byla vybrána jako nejreprezentativnìjší prvek s cílem porovnat rùzné druhy pneu.

U osobního automobilu rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená zvýšení nebo snížení brzdné dráhy o zhruba 3 a 6 metrù pøi brzdìní z 80km/h.

 

 

Hluk z dopravy

 

  Závisí na nìkolika faktorech, jako napø.:

  Hustota dopravy, typ vozidla, styl jízdy, interakce mezi pneumatikou a vozovkou

  Hodnoty hluku uvedené v oznaèení nejsou interní hodnoty, které øidiè vnímá pøi jízdì, ale externí,

  které pøispívají k akustickému zneèištìní.

 

 

Hodnoty jsou dle decibelù (dB) ve 3 kategorií:

1 èerná zvuková vlna = 3dB ménì než budoucí pøísnìjší evropské limity.
2 èerné zvukové vlny = již v souladu s budoucími evropskými limity.
3 èerné zvukové vlny = v souladu se souèasnými evropskými limity.

Èím víc èerných polí, tím je porovnávaná pneumatika hluènìjší.


design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2013    |      http://www.pneumila.cz